Το έργο αφορά στην ανάπτυξη πολιτιστικών εφαρμογών και την προμήθεια εξοπλισμού για ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών για το Ιστορικό Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης. Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση, ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος του μουσείου και την ένταξή του στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 279.500 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. H προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 1η Νοεμβρίου.