Η υποβολή των σχετικών προσφορών θα ξεκινήσει στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.