Αφορά σε μελέτη εξεύρεσης νέων μέσων επικοινωνίας στον τουρισμό

Η μελέτη αποσκοπεί στην κατανόηση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στον κλάδο του Τουρισμού, στην αποτύπωση σύγχρονων μεθόδων υποστήριξης του ταξιδιώτη με βάση τις τεχνολογίες αυτές, στην καταγραφή καλών περιπτώσεων (case studies) και την ανάλυση βέλτιστων πρακτικών (best practices) από το εξωτερικό στο συγκεκριμένο πεδίο, στην αναγνώριση των ωφελειών που οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να επιφέρουν στον ελληνικό τουριστικό κλάδο αλλά και των τυχόν προβλημάτων που η εφαρμογή τους μπορεί να επιφέρει, ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 130.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου.