Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας

Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται σε 240.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 4 Αυγούστου.