Δράση ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης
Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2018-2023» της πράξης «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και προθεσμία υποβολής 27 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι έχουν κατατεθεί διευκρινιστικά ερωτήματα από 4 ενδιαφερόμενες πλευρές, τα οποία και απαντήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή.