Αναπαραγωγή, διανομή και μεταφορά υλικού προβολής

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών τα τελευταία τρία έτη ίσο με το ποσό του προϋπολογισμού. Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών λήγει στις 22 Απριλίου.