Πρόσκληση σε τρεις εταιρείες

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 45.000 ευρώ και οι εταιρείες IDS ΕΠΕ, ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών και Ακρωνύμιο Μελετητική ΕΠΕ, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο προμηθευτών της ΕΔΑ ΠΚΜ, έχουν κληθεί να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.