Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης για το Υποέργο 1 «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της πράξης» της Πράξης «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων».

Οι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον συντονισμό και την παρακολούθηση έργου, τη διαχείριση του έργου, τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο των Υποέργων 4-8 που αφορούν στην κατάρτιση-πιστοποίηση, τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Υποέργου 2 που αφορά στη δημοσιότητα, τη διενέργεια της διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής ωφελούμενων για τη συμμετοχή τους στο έργο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 102.600 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 07/07/2021.