Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ προχωρά στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για το Υποέργο 3 «Ενέργειες Δημοσιότητας» της πράξης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ – Β’ Φάση». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.400 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 28/09/2020.

Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και θέση σε λειτουργία υποδομής φιλοξενίας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες co-location), και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service – IaaS) για την ΚτΠ ΑΕ και τη ΓΓΠΣ προς τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.