Στο πλαίσιο της προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών

Το έργο αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εξειδικευμένης επιχειρησιακής υποστήριξης στην οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση των ενεργειών του Προγράμματος, όπως: Διαφημιστικές καταχωρήσεις, εκδηλώσεις παρουσίασης οίνων – γευσιγνωσίες, προσκλήσεις αγοραστών και δημοσιογράφων οίνου στην Ελλάδα, λειτουργία wine bar σε διεθνείς εκθέσεις και έκδοση εντύπων για το ελληνικό κρασί, κ.α. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2016.