Η e-Trikala AE θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου TechDiversity: Diversity and Inclusion in Knowledge-based Digital and Tech Ecosystems» στο πλαίσιο του Προγράμματος Urbact IV, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96.286 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο διακρίνεται στις κάτωθι επιμέρους δράσεις: Δράσεις διαχείρισης και συντονισμού, Δράσεις οργάνωσης συναντήσεων και Δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/10/2023.