"Το περιβάλλον για τους Ευρωπαίους"

Το ενημερωτικό δελτίο θα κυκλοφορήσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προωθώντας ειδήσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική πολιτική. Η σύμβαση είναι ετήσια και η αξία της ανέρχεται σε 174.000 πλην ΦΠΑ, ενώ υπάρχει δυνατότητα 2 ανανεώσεων, με τον συνολικό προϋπολογισμό να δύναται να ανέλθει έως τα 522.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 29 Ιουνίου.