Το υπό ανάθεση έργο αφορά σε υπηρεσίες επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων, συντονισμού και διαχείρισης, συλλογή και συστηματοποίηση πληροφοριών για τη δημογραφική αλλαγή και τη μετανάστευση, κατασκευή πληθυσμιακών προβλέψεων και σεναρίων πολιτικής, ανάπτυξη στρατηγικής. Η εκτιμώμενη αξία του έργου εκτός ΦΠΑ ανέρχεται σε 204.300 ευρώ και η προθεσμία συμμετοχής λήγει στις 15 Μαϊου.