Παροχή συμβουλών ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων

Η εκτιμώμενη αξία του έργου εκτός ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.138.211 ευρώ, με διάρκεια 28 μήνες και χωρίζεται σε επί μέρους τμήματα, ανά Περιφέρεια. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 25 Ιουνίου 2013.