Με στόχο τη διαχείριση αλλαγών σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία πρότυπων συστημάτων προνοητικής διαχείρισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνει καταρχάς, τη διερεύνηση και καταγραφή των σύγχρονων πρακτικών και προσεγγίσεων στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, ωστόσο οι επιμέρους δράσεις θα εστιαστούν στη σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και του σημερινού επιπέδου δεξιοτήτων των εργαζομένων με σκοπό τη βέλτιστη εκτίμηση του χάσματος δεξιοτήτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 771.952 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 17 Μαρτίου.