Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή εκτελεστικού οργανισμού για τη δράση Delicious EUPDOApples– 101046045 «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μήλα ΠΟΠ στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 891.320 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 36 μήνες. Προσφορές υποβάλλονται έως 12/04/2022.