Διοργάνωση εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας

Πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς, στην οποία προβλέπεται να συμμετάσχουν 4 ανάδοχοι, ενώ η διάρκεια αφορά σε 4 έτη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμούν να ανατρέξουν σε ειδικούς οργανισμούς για την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις με στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διεξαγωγή εκστρατειών πληροφόρησης και επικοινωνίας, διασφαλίζοντας την παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντικτύπου.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 10 Οκτωβρίου.