Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών «Αγορά υπηρεσιών Κέντρου Επικοινωνίας (Contact Centre) για το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.023.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται ως ακολούθως: 1.285.865 ευρώ για υλοποίηση, λειτουργία και παροχή υπηρεσιών Κέντρου Επικοινωνίας, 1.728.535 ευρώ δικαίωμα προαίρεσης για λειτουργία και παροχή υπηρεσιών Κέντρου Επικοινωνίας και 8.600 ευρώ προαιρετικές υπηρεσίες.

Ως προθεσμία υποβολής ορίστηκε η 28η/02/2022.