Μέτρηση ακροαματικότητας ρ/φ σταθμών Αττικής

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 4 Φεβρουαρίου.