Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Δημιουργία δικτύου B2Β στον τουρισμό» της πράξης «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διοργάνωση και υλοποίηση τριών ειδικών προορισμών B2Β συναντήσεων μεταξύ ελληνικών και ανά αγορά στόχο τοπικών επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού και τουριστικού τομέα κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν τα εν γένει τουριστικά προϊόντα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα περιλαμβάνει ενέργειες με σκοπό την προώθηση της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 127.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους τρεις μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/07/2023.