Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή αναζητά ανάδοχο του έργου «Ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Σχολής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.

Η ενιαία ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος του Ιδρύματος της Ριζαρείου έχει σκοπό τη διάσωση, προστασία, ανάδειξη και προβολή του σύγχρονου πολιτιστικού αποθέματος, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), με αποτέλεσμα την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων και νέων τρόπων προσέγγισης του πολιτιστικού αγαθού. Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 1.098.354 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 16/05/2022.