Οι αρνητικοί δείκτες διατηρήθηκαν σε όλα τα Μέσα, ωστόσο η πτώση δείχνει σε έναν βαθμό να «φρενάρει». Για τον Μάρτιο, λοιπόν, η πτώση της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης ήταν 23,03% έναντι 31,98% που ήταν τον Φεβρουάριο.

Πιο συγκεκριμένα, η τηλεόραση, που ήταν το Μέσο με τη μικρότερη πτώση, απορρόφησε μειωμένα διαφημιστικά κονδύλια κατά -10,55%, ενώ πτώση είχαν και τα περιοδικά (-38,77%), και οι εφημερίδες (-21,26%), αλλά και το ραδιόφωνο (-18,46%).

Στο σύνολο του πρώτου τριμήνου, η πτώση ήταν της τάξης του 25,89%, με την τηλεόραση να χάνει δαπάνη σε ποσοστό 11,05%, τα περιοδικά 36,04%, τις εφημερίδες 32,42% και το ραδιόφωνο 23,69%. Θα πρέπει ωστόσο και πάλι να τονιστεί ότι τα ποσοστά αφορούν στην τεκμαρτή δαπάνη, που προκύπτει βάσει των επίσημων τιμοκαταλόγων των Μέσων.

 Διαφημιστική δαπάνη ανά Μέσο – Μάρτιος 2012

 Μέσο  03/2011  Ποσοστά (%)  03/2012  Ποσοστά (%)  Μεταβ. (%)
 Tηλεόραση  54.980.078  38,92  49.178.612  45,23  -10,55
 Περιοδικά  49.116.053  34,77  30.072.798  27,66  -38,77
 Εφημερίδες  29.480.982  20,87  23.213.633  21,35  -21,26
 Ραδιόφωνο  7.689.324  5,44  6.269.534  5,77  -18,46
 Σύνολο  141.266.437  100,00  108.734.577  100,00  -23,03

 Πηγή: Media Services, ποσά σε ευρώ

 Διαφημιστική δαπάνη ανά Μέσο – Ιαναουάριος-Μάρτιος 2012

 Μέσο  01-03/2011  Ποσοστά (%)  01-03/2012  Ποσοστά (%)  Μεταβ. (%)
 Tηλεόραση  126.799.821  34,45  112.784.827  41,34  -11,05
 Περιοδικά  134.904.128  36,65  86.285.695  31,63  -36,04
 Εφημερίδες  85.587.762  23,25  57.837.822  21,20  -32,42
 Ραδιόφωνο  20.803.313  5,65  15.896.801  5,83  -23,69
 Σύνολο  368.095.024  100,00  272.805.144  100,00  -25,89

 Πηγή: Media Services, ποσά σε ευρώ

Στις μετρήσεις Μαρτίου 2012 δεν συμπεριλαμβάνονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Love, Happy & Λάμψη, που μετρήθηκαν το 2011. Η σύγκριση ίδιων σταθμών δείχνει αύξηση δαπάνης ραδιοφώνου για τον Μάρτιο κατά 20% και 8,85% για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012.