Πρόσφατα στοιχεία από την ΕΥ και το Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία αποκαλύπτουν ότι μόλις σε πέντε χώρες οι εταιρείες έχουν επιτύχει τον στόχο της συμμετοχής των γυναικών κατά 30% μεταξύ των ανώτερων στελεχών. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης, ότι οι εταιρείες με ποσοστό γυναικών σε ηγετικές θέσεις μεγαλύτερο από 30%, μπορούν να επιτύχουν αύξηση του καθαρού τους κέρδους έως και 6%. Αναφορικά με την Ελλάδα, η εκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις ανέρχεται στο 22%, ενώ όσον αφορά στην πρόοδο ως προς τη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, το ποσοστό αντιστοιχεί σε 11%. Η ΕΥ έχει αναπτύξει και προτείνει μια σειρά από δεσμεύσεις, με πρακτικά μέτρα που μπορεί να λάβει ένας οργανισμός για την προώθηση των γυναικών στις επιχειρήσεις και την ευρύτερη κοινότητα.