Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης υπηρεσιών εξειδικευμένης βιωσιμότητας».

Όπως επισημαίνει η σχετική προκήρυξη, η ΔΕΗ βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης της εμπορικής της δραστηριότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η αναγνώριση, μελέτη και ανάπτυξη προϊόντων και συνεργασιών που σχετίζονται με όλους τους επιμέρους τομείς της νέας εμπορικής δραστηριότητας της ΔΕΗ. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι ο χώρος των υπηρεσιών βιωσιμότητας και πράσινης ανάπτυξης, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους και το σχετικό όραμα/στρατηγική της εταιρείας.

Για να υλοποιηθεί το όλο εγχείρημα απαιτείται, μεταξύ άλλων: Επιστημονική ανάλυση των σχετικών αγορών, Αναγνώριση βέλτιστων διεθνών κι εγχώριων πρακτικών, Δημιουργία ιδεών πάνω σε σχετικές υπηρεσίες και τις σχετιζόμενες αλυσίδες αξίας, Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων, Αναγνώριση και δημιουργία των αναγκαίων συνεργατικών οικοσυστημάτων, Μελέτη και δημιουργία προϊοντικών και οικονομοτεχνικών αναλύσεων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 760.760 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Προσφορές υποβάλλονται έως 06/06/22.