Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο κατά πόσο οι πολιτικές ΕΚΕ διαδραματίζουν αυτή τη στιγμή σημαντικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις, αν και πόσο θα μπορούσε αυτό να αλλάξει μεσοπρόθεσμα, καθώς και ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι τομείς πολιτικής που επηρεάζουν και θα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις σχετικές αποφάσεις.

Ναι, υπό προϋποθέσεις
Στην πλειονότητά τους (72%), οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι οι πολιτικές ΕΚΕ που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή παίζουν μικρό ρόλο στην άποψή τους σχετικά με τη δυναμική μιας επένδυσης. Στον αντίποδα, μόλις το 28% δήλωσε ότι ο ρόλος των πολιτικών ΕΚΕ είναι σημαντικός όσον αφορά στο αντικείμενο μιας επένδυσης. Οι περισσότεροι σχολίασαν ότι η ΕΚΕ είναι σημαντική από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνων. Επίσης, θεωρούν ότι η ΕΚΕ είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας, αλλά όχι για τις στάσεις γύρω από μια επενδυτική επιλογή. Οι παραπάνω απόψεις άλλαξαν ουσιαστικά, όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τη βαρύτητα των πολιτικών ΕΚΕ στις αντιλήψεις των επενδυτών μεσοπρόθεσμα.

Το 63% τόνισε ότι η σημασία της ΕΚΕ είναι πιθανό να αυξάνεται όλο και περισσότερο και μόλις το 9% ανέφερε ότι η ΕΚΕ είναι απίθανο να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Η διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπάρχουσες αντιλήψεις βασίζεται στις προσδοκίες για την περαιτέρω διείσδυση των social media στους τομείς των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, καθώς και στην ανάγκη των εταιρειών να αποδείξουν τη δέσμευσή τους σε βασικά ζητούμενα της ΕΚΕ, όταν εισέρχονται σε νέες αγορές. Αυτό που επισημάνθηκε συχνά ως προαπαιτούμενο ήταν η ανάγκη οι εταιρείες όχι μόνο να συμπεριφέρονται σωστά, αλλά και να φαίνεται ότι το κάνουν.

Πιο σημαντικοί πυλώνες
Όταν τους ζητήθηκε να κατατάξουν μία σειρά συγκεκριμένων πολιτικών ΕΚΕ που θα μπορούσαν να αποκτήσουν αυξανόμενη σημασία για τους επενδυτές, οι συμμετέχοντες ξεκάθαρα προτίμησαν τα πεδία που επηρεάζουν άμεσα τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις μιας εταιρείας.

Το 59% δήλωσε ότι οι σχέσεις με τους εργαζόμενους είναι ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας, γεγονός που αναδεικνύει ότι η προβολή μιας εταιρείας ως «καλός εργοδότης» έχει κερδίσει έδαφος. Επίσης, οι αναλυτές ανέδειξαν τη σημασία της διατήρησης ισχυρών σχέσεων εντός του κλάδου. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα επισημάνθηκε επίσης ως σημαντικός παράγοντας, με αρκετούς συμμετέχοντες να σχολιάζουν ότι το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πιθανό να γίνει αυστηρότερο και να επεκταθεί σε υπερεθνικό επίπεδο. Επιπλέον, θεωρούν τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως βασικό πεδίο δράσης ΕΚΕ.

Τέλος, υπήρξαν σχόλια που υπέδειξαν ότι η ΕΚΕ γενικά θα έπρεπε να συνδυάζεται με την εταιρική διακυβέρνηση. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών αντιμετωπίστηκαν ως κρίσιμο ζήτημα, παρά το ότι δεν εμπίπτει στο παρόν πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΕΚΕ. Με δεδομένη την επικαιρότητα του ζητήματος και διάφορες πρωτοβουλίες για τον επαναπροσδιορισμό των εξουσιών των μετόχων, η έρευνα αναδεικνύει ότι και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πεδίο δράσης που οι επαγγελματίες της ΕΚΕ ίσως πρέπει να εξετάσουν.

Μαρία Λαζαρίμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Advocate/Burson-Marsteller
ΕΚΕ και επενδύσεις στην εποχή της αμεσότητας…
«Δεν είναι τυχαίο ότι επενδυτές και αναλυτές αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία της ΕΚΕ, κυρίως σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, διαφάνειας, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων, καθώς και θεμάτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα ευρήματα της έρευνας συμπληρώνουν και επιβεβαιώνουν πλήθος άλλων ερευνών οι οποίες διαχρονικά καταγράφουν τη στάση διαφόρων stakeholders απέναντι στις κοινωνικά υπεύθυνες – η μη – επιχειρήσεις. Σε μια εποχή αμείλικτης αμεσότητας εκ μέρους των πολιτών/καταναλωτών/δημοσιογράφων, ο κίνδυνος που απορρέει από την αδυναμία μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους, είναι αδύνατον να μη ληφθεί σοβαρά υπόψη και από τους επενδυτές η τους συμβούλους τους».