Για τη δημιουργία λογοτύπου, με χρηματικό «έπαθλο»

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει σήμερα, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, η διαδικασία είναι ανοιχτή σε όλους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και στην καλύτερη πρόταση θα απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Ωστόσο, το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αντιστοιχεί σε μία ολοκληρωμένη μελέτη branding ταυτότητας.

Συγκεκριμένα, το λογότυπο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και μοναδικό, να επικοινωνεί εύκολα το κεντρικό νόημα, να υποδηλώνει αξιοπιστία, να είναι αναγνωρίσιμο και ευέλικτο σε επίπεδο εφαρμογών (offline και online), κ.α. Όπως αναφέρει η διακήρυξη, «Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης και οι προτάσεις θα κριθούν με βάση την αυθεντικότητα, την πρωτοτυπία, το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα, τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε όλα τα μέσα».