Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περνά στο επόμενο στάδιο του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προβολή Φυσικής Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Ο διαγωνισμός συνεχίζει στο τελικό στάδιο επιλογής, μεταξύ των προσφορών που έχουν καταθέσει οι Bold Ogilvy και Next Com.