Στην έκθεση αξιολόγησης του Δείκτη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

Στην αξιολόγηση, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το WWF Ελλάς, αναλύεται η ποιότητα και η πληρότητα της περιβαλλοντικής διαφάνειας επιχειρήσεων και αξιολογούνται τα περιβαλλοντικά αποτελέσματά τους, όπως αυτά δημοσιοποιούνται.

Η στρατηγική της εταιρείας για το περιβάλλον επικεντρώνεται σε δύο τομείς, αφενός στη μείωση της επίπτωση της λειτουργίας της ίδιας της εταιρείας στο περιβάλλον, και αφετέρου στη συμβολή του κλάδου της κινητής επικοινωνίας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της Ελλάδας. Η διαχείριση των προγραμμάτων γίνεται μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 14001 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.