Περιλαμβάνει και τους στόχους της εταιρείας

Σε δημοσίευση του νέου Απολογισμού Βιωσιμότητας προχώρησε η ΔΕΠΑ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI και τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Στόχος του είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, για τις επιδράσεις της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και την παρουσίαση των πολιτικών, των πρωτοβουλιών και των μελλοντικών στόχων, στο πλαίσιο της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας της σε 4 βασικούς άξονες: την Κοινωνία, το Περιβάλλον, τους Εργαζόμενους και την Αγορά, όπου δραστηριοποιείται. Ενδεικτικά, στόχοι της είναι η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και του ενεργειακού δυναμικού για την εκμετάλλευση αναπτυξιακών ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, η ανάπτυξη «καθαρών» μορφών ενέργειας και η συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της.