Εννέα μελέτες συνολικού budget 775.000 ευρώ

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά στην εκπόνηση ερευνών σε επιλεγμένα πεδία, με στόχο την αποτύπωση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, την αποτίμηση των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών στις γυναίκες και τους άνδρες και τη διατύπωση απαραίτητων παρεμβάσεων για την ενίσχυση των πολιτικών ισότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 775.000 ευρώ και επιμερίζεται σε εννέα έρευνες: 1) «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις μονογονεϊκές οικογένειες», 2) «Φύλο και μονομελή νοικοκυριά με έμφαση σε άτομα άνω των 65», 3) «Γυναίκες γεωργοί στην Ελληνική ύπαιθρο», 4) «Φύλο, αναπαραγωγικά δικαιώματα και σεξουαλική υγεία των γυναικών στην Ελλάδα», 5) «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των γυναικών», 6) «Συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής», 7) «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη γυναικεία επιχειρηματικότητα», 8) «Ο μετασχηματισμός του ρόλου της γυναίκας στην Ελλάδα της κρίσης», 9) «Μισθολογικές ανισότητες ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό τομέα». Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 2 Δεκεμβρίου.