Ανακοίνωση με αφορμή Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών

Δεν θα υπάρξει καμία επίδραση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές των εργαζομένων της Coca-Cola Hellenic». Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση της Coca Cola Τρία Εψιλον, με αφορμή την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών που δέχθηκε από την Coca-Cola HBC AG, που στόχο έχει να διευκολύνει την εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης μέσω μίας νέας ελβετικής εταιρείας συμμετοχών.

Οι βασικοί στόχοι της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι να αντικατοπτρίσει καλύτερα το διεθνή χαρακτήρα της Coca-Cola Hellenic μέσω της κύριας εισαγωγής (primary listing) της Coca-Cola Hellenic στο μεγαλύτερο και υψηλότερο σε εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο στην Ευρώπη με τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων πολυεθνικών εταιρειών, να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG προς όφελος των κατόχων τους δια της κύριας εισαγωγής (primary listing) των Μετοχών Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και να διευκολύνει την πιθανή ένταξη των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG στον FTSE 100.

Τέλος, να βελτιώσει την πρόσβαση της Coca-Cola Hellenic στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και να αυξήσει την ευελιξία της στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της μελλοντικής ανάπτυξής της. Διευκρινίζεται ότι η Coca-Cola Hellenic παραμένει στο Χρηματιστήριο Αθηνών.