Έρευνα ικανοποίησης πολιτών
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, ΕΑΤΑ, ανέθεσε στην Public Issue τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας ικανοποίησης πολιτών.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών της Αθήνας από την έως τώρα λειτουργία των 7 σημείων εξυπηρέτησης του Δημότη (ΣΕΔ) στον Δήμο Αθηναίων και στην αποτύπωση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Η έρευνα είναι ποσοτική, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 4.000 πολιτών. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 40.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και η διάρκεια της έρευνας είναι 7 μήνες. Στόχος είναι τα αποτελέσματα της έρευνας να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων της περαιτέρω λειτουργίας των σημείων εξυπηρέτησης των δημοτών της Αθήνας. Τα ΣΕΔ είναι ολοκληρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν σε κάθε μια από τις επτά δημοτικές κοινότητες του δήμου Αθηναίων.