Δημοσιότητα του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»
Στην εταιρεία PR Bizz κατακυρώθηκε το έργο «Σχεδιασμός επικοινωνιακού σχεδίου δράσεων δημοσιότητας και προβολής του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 20017 2013”», στο πλαίσιο του Interreg.

Το έργο ανατίθεται από την ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και η αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται σε 57.800 ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.