Η IMCG Brands AE αναδείχθηκε προσωρινή μειοδότης του συνοπτικού διαγωνισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης Προγράμματος Επικοινωνίας (Communication Plan) για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προώθησης και επικοινωνίας (communication plan)» της Πράξης «Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων». Η τιμή προσφοράς ανέρχεται σε 47.740 ευρώ.