Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την δημοσιότητα θεραπευτικού προγράμματος

Στην Spin Communications ανέθεσε ο ΟΚΑΝΑ την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την πληροφόρηση-δημοσιότητα του θεραπευτικού του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο με τίτλο: «Επιχορήγηση του ΟΚΑΝΑ για επενδύσεις στο πλαίσιο των θεραπευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων του». Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται σε 24.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.