Με αναδόχους τις IDS ΕΠΕ και IDEA ΕΠΕ ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Προώθηση περιφερειακού προτύπου ποιότητας». Αντικείμενο είναι η «Ανάπτυξη και προώθηση περιφερειακού προτύπου ποιότητας», με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των πολλαπλασιαστικών ωφελειών του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία, ο οποίος θα επιτευχθεί με τη μεγιστοποίηση του οφέλους που λαμβάνει ο «πελάτης» τουρίστας από το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί ένα αμοιβαία αποδεκτό πλαίσιο, μια συμφωνία αρχών και θέσεων, πάνω στην οποία θα αποτυπωθούν όλα εκείνα που θα χαρακτηρίζουν την ποιότητα των
υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους που εμπλέκονται με το τουριστικό σύστημα. Tο έργο περιλαμβάνει τα εξής:

1) δημιουργία προτύπου και σήματος υπευθυνότητας – τοπικής ποιότητας,
2) καμπάνια επαγγελματικής τουριστικής συνείδησης,
3) σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία θεσμού τουριστικής αριστείας.  Η συνολική αξία της σύμβασης ορίστηκε στα 195.096 ευρώ.