Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ένωση εταιρειών «Choose ΑΕ – Soliddop ΟΕ» υπέγραψαν σύμβαση την Τετάρτη 1/11/2023 για την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” 2021-2027».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» που περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις: Δράση 1: Σχεδιασμός και κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσεων, Δράση 2: Σχεδιασμός Δημιουργικών εργασιών του έργου, Δράση 3: Παραγωγή Έντυπου, Ηλεκτρονικού, Οπτικοακουστικού και λοιπού Ενημερωτικού Προωθητικού Υλικού από οικολογικό ανακυκλώσιμο υλικό, Δράση 4: Δράσεις προώθησης, ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας (Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Events), Δράση 5: Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας σε ΜΜΕ, Δράση 6: Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας σε διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Δράση 7: Έρευνες κοινού – Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων – Διαχείριση έργου.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 48 μήνες. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 5.158.400 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.