Λόγω μεταβολής προδιαγραφών και αναγκών του Φορέα

Το έργο αφορούσε μεταξύ άλλων παραγωγή δύο διαφημιστικών σποτ, βίντεο, γραφιστικό σχεδιασμό κ.α., με προϋπολογισμό 93.500 ευρώ. Σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή, ο διαγωνισμός ανακαλείται λόγω μεταβολής των προδιαγραφών και αναγκών του Φορέα Διαχείρισης.