Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της Icap Group

Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας αγοράς καλύπτεται από λίγες μεγάλου μεγέθους εταιρείες. Οι επιχειρήσεις παραγωγής απορρυπαντικών – σαπουνιών επιδίδονται σε εμπλουτισμό της προσφοράς με νέα προϊόντα, επιδιώκοντας αφενός τη διαφοροποίηση, αφετέρου δε την κάλυψη νέων απαιτήσεων. Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Καλούδη, Consultant Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Icap Group, η εγχώρια παραγωγή απορρυπαντικών και σαπουνιών υποχώρησε την περίοδο 2008-2011, εξέλιξη στην οποία συνέβαλλε και το γεγονός της μεταφοράς μέρους των παραγόμενων προϊόντων στο εξωτερικό. Από το 2012 μέχρι και το 2015 η συνολική εγχώρια παραγωγή ανέκαμψε, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,5%. Σημειώνεται ότι τα τελευταία έτη ένα μέρος των εισαγόμενων προϊόντων αντικαταστάθηκε από εγχωρίως παραγόμενα. Τα απορρυπαντικά ρούχων και τα απορρυπαντικά οικιακού καθαρισμού καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς απορρυπαντικών – σαπουνιών το 2015 (38,5% και 36,9% αντίστοιχα). Η συνολική κατανάλωση των απορρυπαντικών – σαπουνιών (σε ποσότητα) αναμένεται να κινηθεί μεταξύ στασιμότητας και μικρής μείωσης το 2016.