Σύμφωνα με μελέτη της Icap

Συγκεκριμένα, τo 2014 η συνολική παραγωγή των προϊόντων του κλάδου εμφάνισε αύξηση της τάξης του 2%. Ο κλάδος της πλαστικής συσκευασίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε ορισμένες κατηγορίες τελικών προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και παρατηρείται υπερβάλλουσα προσφορά. Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας καλύπτουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων το ύψος των εισαγωγών είναι σημαντικό. Επιπλέον, στα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας (όπως φύλλα και φιλμ) πραγματοποιούνται σημαντικές εξαγωγές, σε αντίθεση με τα δύσκαμπτα προϊόντα πλαστικής συσκευασίας, όπου οι εξαγωγές είναι σχεδόν αμελητέες.