Συγκεκριμένα, η εταιρεία Ledmedia η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό, δήλωσε αδυναμία προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υλοποίηση του έργου. Κατά συνέπεια, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε.