Για την επικοινωνία της διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Στον διαγωνισμό είχαν υποβάλει προσφορές οι εταιρείες One Team, Adapt και Initiative Media, εκ των οποίων η προσφορά της Initiative Media κρίθηκε εκπρόθεσμη και από την Adapt ζητήθηκαν δικαιολογητικά για την κατακύρωση, τα οποία σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή, δεν υποβλήθηκαν.