Κατά 6,9 εκατ. ευρώ

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 6,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στόχος της εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την ΑΜΚ, για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού.