Αποδίδουν οι νέες συνεργασίες με αλυσίδες του εξωτερικού

Το κονδύλι του κύκλου εργασιών της προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου (1/1-30/6/2014) που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνει επιπλέον έκτακτο ποσό 10.270 χιλ. ευρώ, το οποίο αφορά πωλήσεις υλικών παραγωγής προς τις συνεργαζόμενες, για την παραγωγή φασόν γιαουρτιών, παραγωγικές μονάδες.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4.558 χιλ. ευρώ έναντι 4.108 χιλ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 4.252 χιλ. ευρώ, έναντι 3.679 χιλ. ευρώ το εξάμηνο 2014. Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις της εταιρείας εμφανίζουν αύξηση 18,2%, με παράλληλη άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Στην εξέλιξη αυτή, σημαντικό ρόλο έπαιξε η επανάκτηση των μεριδίων αγοράς της Κρι Κρι στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με τις νέες συνεργασίες στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα με τις εθνικές αλυσίδες super market Tesco και Marks & Spencer στη Μ. Βρετανία, καθώς και με αλυσίδες super market στην Ιταλία και το Βέλγιο.

Στον κλάδο του παγωτού ωστόσο, οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά στον κλάδο, πιέζοντας το συνολικό μέγεθος της αγοράς. Έτσι, στο εξάμηνο, οι πωλήσεις παγωτού υποχώρησαν κατά 6,3%. Αμυνόμενοι στις πιέσεις, η Κρι Κρι προωθεί την αύξηση της αριθμητικής διανομής, δίνοντας έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Επίσης, στοχευμένες ενέργειες γίνονται και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως η κατηγορία frozen yogurt.