Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, οι επιχειρήσεις δεν καρπώνονται το πλήρες δυναμικό των επενδύσεών τους σε ψηφιακά έργα, ως απόρροια της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των βασικών επιχειρησιακών διευθύνσεων και τμημάτων. Μάλιστα, το 75% των στελεχών στην έρευνα δήλωσε ότι οι διευθύνσεις τους μάλλον ανταγωνίζονται παρά συνεργάζονται. Η μελέτη με τίτλο «Together Makes Better» βασίζεται σε δημοσιευμένα οικονομικά δεδομένα, καθώς και σε έρευνα 1.550 ανώτατων στελεχών, τον Φεβρουάριο.

Η εν λόγω μελέτη, εντοπίζει τάσεις και προβλήματα, ενώ παράλληλα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Ενδεικτικά, μεταξύ 2017 και 2019, οι επενδύσεις σε ψηφιακά έργα αύξησε το κόστος κατά περίπου 6% και, ενώ οι εταιρείες ανέμεναν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά 11,3%, τελικά κατόρθωσαν να επιτύχουν μόνο 6% κατά μέσο όρο. Ωστόσο, το 22%, οι λεγόμενοι «πρωταθλητές», που ξεχωρίζουν όσον αφορά τον τρόπο εσωτερικής συνεργασίας, τετραπλασίασαν τα έσοδά τους από τα ψηφιακά τους έργα σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες και αντιμετώπισαν την κρίση καλύτερα.