Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Προγράμματος Δυτική Ελλάδα ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014- 2020, Άξονες Προτεραιότητας 6 & 7».

Το έργο χωρίζεται στα εξής τμήματα: Τμήμα 1 – «Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 – Άξονας προτεραιότητας 6 / ΕΤΠΑ», εκτιμώμενης αξίας 682.000 ευρώ, και Τμήμα 2 – «Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα « 2014-2020 – Άξονας προτεραιότητας 7 / ΕΚΤ», εκτιμώμενης αξίας 297.600 ευρώ.

Περιλαμβάνει, ενδεικτικά, κατάρτιση σχεδίου ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας, δημιουργικά και παραγωγές έντυπου, οπτικοακουστικού και λοιπού προωθητικού και ενημερωτικού υλικού, ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, έρευνα κοινού. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 992.000 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης τους 6 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μια ενιαία προσφορά και για τα δύο τμήματα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα.