Τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού ενέκρινε η Προεδρία της Κυβέρνησης, με ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στη Διαύγεια. Όπως αναφέρεται, κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυδρομικής διακίνησης (παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή) εντύπων (εφημερίδων), που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, για περίοδο 2 ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης». Η συνολική δαπάνη για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.688.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η κατάθεση προσφορών θα ισχύει έως τις 4 Ιουνίου, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ.