Στην Κριτική Επιτροπή συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη από e-shops και agencies, ακαδημαϊκοί, αλλά και θεσμικοί παράγοντες, ενώ σε ρόλο Προέδρου θα είναι και φέτος ο καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης. Αναλυτικά τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής παρουσιάζονται στο
www.e-volutionawards.gr/judges. Οι υποψηφιότητες, θα γίνονται δεκτές μέχρι και 11/10.