Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δημοσιεύει τη δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021, όπου παρουσιάζει την προσέγγισή του σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), καθώς και τον αντίκτυπο και τις ευκαιρίες που δημιουργούν τόσο για το τραπεζικό σύστημα, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα.

Η Έκθεση συντάχθηκε με βάση τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative.