Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2022-2023».

Το Σχέδιο Δράσεων θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών πληροφόρησης και προβολής, όπως τον δημιουργικό σχεδιασμό και παραγωγή πρωτότυπου έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, υλοποίηση εκστρατείας επικοινωνίας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στο διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς και διάφορες άλλες προωθητικές ενέργειες, με στόχο την αύξηση της αναγνώρισης και την εξοικείωση των πολιτών με το Πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 06/06/2022.